Terms of Service

 

Deze Terms of Service ("Overeenkomst"), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, wordt aangegaan tussen de TELMA en de klant (“Klant” of “Licentienemer” of “U”), waarnaar gezamenlijk verwezen als “Partijen” of afzonderlijk als “Partij”.

 

1      Aanvaarding & voorwerp

1.1       Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt door (i) aanvaarding van de Bestelling (zoals hieronder gedefinieerd) (ii) aanvaarding van deze Overeenkomst via de website, en/of (iii) gebruik van het Platform (zoals hieronder gedefinieerd), de rechtsverhouding tussen de Partijen geregeld door deze Overeenkomst, waarvan de Klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Deze Overeenkomst is van toepassing vanaf de datum van aanvaarding door de Klant (“Aanvangsdatum”). De natuurlijke persoon die deze Overeenkomst namens de Klant aanvaardt, vrijwaart en maakt zich sterk dat hij of zij de bevoegdheid heeft om de Klant te verbinden. Deze Overeenkomst is enkel van toepassing op Klanten die ondernemingen zijn (zoals gedefinieerd in artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht), indien u een consument bent gelieve TELMA te contacteren.

1.2       Deze Overeenkomst heeft tot voorwerp het gebruik van het Platform en de Games (zoals hieronder gedefinieerd) door de Klant en het leveren van Diensten door TELMA aan de Klant te regelen.

 

2      Definities

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

 

3      Platform & Games

3.1       Platform - TELMA biedt Games aan via haar Platform, dat wordt gehost op de Website. Gedurende de Termijn (zoals hieronder gedefinieerd), verkrijgt de Klant toegang tot en mag hij gebruik maken van het Platform. Gebruikers en Spelbegeleiders van de Klant mogen tevens gebruik maken van het Platform, voor zover dit noodzakelijk is om de Games te spelen.

3.2       Games - Voor het spelen van Games door Gebruikers van de Klant via het Platform dienen een Licenties te worden aangeschaft tegen een eenmalige vergoedingen zoals bepaald in de Bestelling. De Bestelling kan functies, eigenschappen of beperkingen daarvan voorschrijven m.b.t. de Games. Behoudens andersluidende bepalingen in de Bestelling geldt één (1) Licentie voor één Gebruiker. Behoudens andersluidende bepalingen in de Bestelling wordt een Licentie verschaft voor bepaalde duur van één (1) jaar vanaf de factuurdatum. De Licentie vervalt van rechtswege na het voltooien van de Game waarvoor de Licentie werd ingezet, de maximale duurtijd van een Game bedraagt vierentwintig (24) uur na het starten van de Game door de Gebruiker.

3.3       Spelbegeleiders – Om een Game te kunnen spelen zijn Spelbegeleiders vereist. Spelbegeleiders die geen training hebben genoten en niet zijn toegelaten door TELMA, zijn niet gemachtigd op te treden als spelbegeleiders. Bij overtreding van deze bepaling zal TELMA van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht hebben op een schadevergoeding van € 3.000,00- per overtreding, onverminderd het recht van TELMA om een hogere schadevergoeding te vragen indien de werkelijke schade dit bedrag overschrijdt.

3.4       Wijzigingen - De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites), het Platform en de Games kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling aan de Klant.

 

4      Verplichtingen van de Klant

4.1       Gebruik – De Klant, haar Gebruikers & Spelbegeleiders hebben toelating om het Platform en de Games louter te gebruiken voor interne doeleinden van de Klant gedurende de Termijn. De Klant moet zich houden aan de AUP. De Klant zal niet: (a) het Platform voor servicebureau of time-sharing doeleinden gebruiken of op enigerlei andere wijze derden toestaan het Platform te exploiteren; (b) Platform wachtwoorden of andere inloggegevens verstrekken aan derde partijen; (c) overgaan tot delen van niet-openbare Platformfuncties of inhoud met een derde partij; (d) toegang tot het Platform gebruiken om een concurrerend product of dienst te bouwen, of om een product of dienst te bouwen met behulp van soortgelijke ideeën, functies, functies of afbeeldingen van het Platform, of om ideeën, functies, functies of afbeeldingen van het Platform te kopiëren; of (e) zich bezighouden met web scrapen of gegevens scrapen van het Platform, met inbegrip van zonder beperking verzamelen van informatie door middel van software die menselijke activiteit simuleert of d.m.v. een bot of web crawler.

In het geval dat een schending van deze bepalingen wordt vermoed, met inbegrip van zonder beperking door de Gebruikers, kan TELMA de toegang van de Klant tot het Platform zonder voorafgaande kennisgeving schorsing, onverminderd andere remedies waarover TELMA beschikt. Noch deze Overeenkomst, noch de AUP vereist dat TELMA enige actie zou nemen tegen de Klant, een Gebruiker of een andere derde voor het schenden van de AUP, deze bepaling, of deze Overeenkomst, maar is vrij om een dergelijke actie te nemen indien zij geschikt acht.

4.2       Ongeoorloofde toegang - De Klant zal redelijke maatregelen nemen om ongeautoriseerde toegang tot het Platform te voorkomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bescherming van zijn wachtwoorden en andere inloggegevens. De Klant zal dan TELMA onmiddellijk in kennis stellen van elk bekend of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van het Platform of de schending van de veiligheid en zal redelijke inspanningen leveren om de genoemde schending te stoppen.

4.3       Naleving van wetten - Bij het gebruik van het Platform zal de Klant alle toepasselijke wetten naleven, met inbegrip van, zonder beperking, wetten die de bescherming van persoonlijke identificeerbare informatie en andere wetten die van toepassing zijn op de bescherming van Klantendata.

4.4       Gebruikers & toegang - De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor: (i) het gebruik dat Gebruikers van het Platform maken, met inbegrip van zonder beperking ongeoorloofd gedrag van de Gebruiker en elke gedrag van een Gebruiker dat een schending van de AUP of de bepalingen van deze Overeenkomst die van toepassing zijn op de Klant zou opleveren; en (ii) elk gebruik van het Platform via de account van de Klant of Gebruiker, geautoriseerd of niet-geautoriseerd.

4.5       Partners - De Klant begrijpt dat als de Klant Licenties aanschaft via een partner van TELMA deze partner mogelijk zeggenschap heeft over accountgegevens, inclusief Klantendata, en toegang heeft tot het account van de Klant.

 

5      Spelbegeleiders

5.1       Medewerkers van de Klant kunnen worden opgeleid tot Spelbegeleiders door (i) TELMA, door middel van het aanbieden van de Diensten, zoals bepaald in artikel 6 (Diensten); en (ii) toegelaten partners van TELMA.

5.2       Daarnaast kunnen ook Spelbegeleiders worden voorzien door TELMA, of haar toegelaten partners, onder de voorwaarden bepaald door TELMA en de partner.

5.3       Spelbegeleiders kunnen onder bepaalde voorwaarden overgaan tot de creatie van Games, deze voorwaarden worden bepaald in Bijlage 4 (Game Creatie voorwaarden).

 

6      Diensten

6.1       TELMA kan Diensten verstrekken aan de Klant, die alle hulp en samenwerking zal voorzien die nodig is om de Diensten te kunnen uitvoeren. Een beschrijving van de uit te voeren Diensten zal deel uitmaken van een Bestelling.

6.2       De Diensten van TELMA maken een middelenverbintenis uit, tenzij expliciet anders vermeld door TELMA.

 

7      Intellectuele eigendomsrechten & Feedback

7.1       De Website, het Platform en de Games met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, grafische gebruikersinterfaces, presentatie, logo’s, software, broncode, databanken, merken, de maatschappelijke naam van TELMA zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan TELMA of derden. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van TELMA en/of van derden integraal te respecteren.

7.2       Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van de Website, Platform of Games, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van TELMA.

7.3       TELMA behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

7.4       Alle materiaal, zoals zonder beperking teksten, opnames, foto’s, video’s, feedback (d.w.z. suggesties of ideeën voor het verbeteren of anderszins wijzigen van de Website, het Platform of de Games), die de Klant, Spelbegeleider of zijn Gebruiker verschaft aan TELMA (het “Materiaal”), blijven de exclusieve eigendom van de Klant, Gebruiker of Spelbegeleider.

7.5       De Klant verleent hierbij en maakt zich sterk voor zijn Gebruikers en Spelbegeleiders dat zij, aan TELMA een royalty-vrije, exclusieve, overdraagbare en wereldwijde licentie verlenen op alle Materiaal verschaft aan TELMA, ongeacht of dit Materiaal vatbaar is voor een vorm van juridische bescherming, voor de duurtijd van de onderhavige intellectuele rechten of tot de geheime informatie haar geheim karakter verliest in het geval van bedrijfsgeheimen of andere informatie, te exploiteren op volgende wijzen:

7.6       De Klant doet afstand en maakt zich sterk voor zijn Gebruikers en Spelbegeleiders dat zij afstand doen van hun recht om hun naam te zien vermelden bij de exploitatie van het Materiaal. De Klant doet afstand en maakt zich sterk voor zijn Gebruikers en Spelbegeleiders dat zij afstand doen van hun recht om hun morele rechten in te roepen om tegen wijzigingen van het Materiaal in te gaan, tenzij de Klant het bewijs levert dat de wijzigingen zijn eer of reputatie kunnen aantasten.

7.7       Communicatie in verband met de Games door de Klant:

 

8      Duur & beëindiging

8.1       Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf de Aanvangsdatum en wordt aangegaan voor een onbepaalde termijn (de “Termijn”). Deze Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd door een van beide partijen door voorafgaande schriftelijke kennisgeving van [3 maanden]/[6 maanden], te beginnen de eerste dag van de maand na de datum van kennisgeving.

8.2       TELMA heeft het recht de Overeenkomst en/of Licenties voor de toekomst te ontbinden, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van een schadevergoeding of terugbetaling indien:

·            De Klant ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van veertien (14) dagen wordt in acht genomen zijn verbintenissen uit deze Overeenkomst niet nakomt;

·            De Klant een onherstelbare wanprestatie begaat;

·            De Klant niet langer solvabel is;

·            De Klant in faling of in liquidatie gaat of een actie tegen haar wordt ingezet om de insolvabiliteit of faling te doen uitspreken.

8.3       Ingeval van opzegging of beëindiging van deze Overeenkomst: (i) komen alle bestaande aangeschafte Licenties van de Klant onherroepelijk te vervallen, ongeacht of de duur van de Licenties al dan niet reeds is verstreken; en (ii) zal de Klant alle gebruik van het Platform stopzetten en alle kopieën van de documentatie in zijn bezit of controle verwijderen, vernietigen of terugsturen.

8.4       Volgende artikels zullen, niettegenstaande de beëindigen van deze Overeenkomst, onverkort van kracht blijven in overeenstemming met deze Overeenkomst: 6 (Intellectuele eigendomsrechten & Feedback), 8 (Vertrouwelijkheid), 10 (Garantie), 11 (Aansprakelijkheid), elke betalingsverplichting van de Klant, en elke andere bepaling van deze Overeenkomst die moet overleven om zijn essentieel doeleinde te vervullen.

 

9      Betaling

9.1       De betaling door de Klant van de Bestelling aan TELMA dient te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum, door overmaking op het aangewezen rekeningnummer. Vanaf de vervaldag brengt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op gelijk aan de wettelijke interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Belgische wet van 2 augustus 2002, en deze zal minimum 8% van de schuld bedragen. Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van TELMA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijk geleden schade. TELMA is ten alle tijde gerechtigd om de opgelopen invorderingskosten ontstaan als gevolg van late betaling door de Klant, terug te vorderen van de Klant.

9.2       Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn alle niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van om het even welke overeenkomst ineens opeisbaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien termijnen van betaling gegeven werden of wissels ondertekend werden, hetzij in deze overeenkomst hetzij in een andere overeenkomst, dan zijn alle verschuldigde bedragen van om het even welke overeenkomst ineens opeisbaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zo één termijnbetaling niet werd geëerbiedigd of indien één wissel niet werd betaald op vervaldag.

9.3       Indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt behoudt TELMA zich het recht voor elke uitvoering van haar verbintenissen op te schorten of niet uit te voeren, zonder het recht te verliezen op betaling en onverminderd de hoger gestipuleerde schadevergoeding en verwijlintrest. Dergelijke opschorting of ontbinding geschiedt van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zal door eenvoudig schrijven aan de Klant worden meegedeeld.

9.4       U dient alle van toepassing zijnde belastingen en kosten van derden te betalen (waaronder bijvoorbeeld telefonische tol, mobiele vervoerder kosten, ISP-kosten, gegevens plankosten, creditcard kosten, deviezen kosten en buitenlandse transactiekosten). TELMA is niet verantwoordelijk voor deze vergoedingen. Neem contact op met uw financiële instelling met vragen over vergoedingen. We kunnen stappen ondernemen om de vergoedingen te innen die U ons verschuldigd bent.

9.5       U betaalt TELMA de Licentievergoeding netto van de toepasselijke bronbelasting (wat betekent van inkomsten-, verkoop-, gebruik-, of andere belastingen en soortgelijke kosten opgelegd door een overheid of andere autoriteit aan TELMA waarin U wettelijk verplicht bent om de betaling van de Licentievergoeding aan TELMA in te houden of af te trekken. TELMA kan deze bronbelasting aanrekenen aan de Licentienemer (brutering), nadat de Licentienemer de Licentievergoeding heeft voldaan waarbij de bronbelasting door de Licentienemer werd ingehouden. TELMA en de Licentienemer zullen samenwerken om elke bronbelasting te vermijden, indien er vrijstellingen of een verlaagde heffing beschikbaar zijn.

 

10    Vertrouwelijkheid

10.1    De Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle informatie, van welke aard dan ook, zoals financiële, commerciële, economische, technische, juridische of enige andere informatie ongeacht de vorm, waaronder Persoonsgegevens, maar met uitsluiting van het Materiaal, dat zij verkrijgt van de onthullende Partij (hierna “Vertrouwelijke Informatie”). In de mate dat Materiaal of Klantendata Vertrouwelijke Informatie uitmaakt, kan TELMA deze Vertrouwelijke Informatie gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst.

10.2    Alle Vertrouwelijke Informatie die, direct of indirect, wordt vrijgegeven onder toepassing van deze Overeenkomst blijft de exclusieve eigendom van de onthullende Partij.

10.3    De bovenvermelde geheimhoudingsplicht van Vertrouwelijke Informatie geldt niet wanneer de ontvangende Partij kan aantonen dat: (i) deze algemeen beschikbaar is voor het publiek of algemeen beschikbaar is geworden voor het publiek, zonder enige handeling of stilzitten terzake in hoofde van de ontvangende Partij of enige met haar verbonden agent, adviseur, werknemer, of andere partij; of (ii) deze voorafgaand aan de ontvangst van de onthullende Partij op rechtsgeldige wijze in het bezit was van of gekend was door de ontvangende Partij; of (iii) deze rechtsgeldig aan haar werd vrijgegeven door een derde, andere dan een werknemer, (onder)aannemer, agent, joint venturer of partner van de onthullende Partij of enige andere partij die een geheimhoudingsverplichting heeft jegens haar; of (iv) deze op onafhankelijke wijze werd ontwikkeld door werknemers van de ontvangende Partij die geen toegang hebben tot dergelijke informatie, zonder terzake gebruik te maken van enige Vertrouwelijke Informatie van de onthullende Partij, of (v) er een wettelijke verplichting tot vrijgave of mededeling voorhanden is, met dien verstande dat de ontvangende Partij de onthullende Partij zo snel mogelijk kennis geeft van deze verplichting, indien mogelijk eerst met haar overlegt over de verplichte vrijgave en dat de onthulling van dergelijke informatie tot het wettelijk vereiste minimum wordt beperkt.

10.4    Bij beëindiging van de Overeenkomst verbindt de ontvangende Partij zich ertoe (kopieën van) de Vertrouwelijke informatie terug te bezorgen aan de onthullende of ze te vernietigen, naargelang de wensen van onthullende Partij of naar gelang de diensten dit vereisen.

 

11   Garantie

11.1    De Games en het Platform worden U aangeboden op een ‘zoals het is’ basis, via het internet gebruikmakend van een moderne browser op een gebruikerstoestel, dat al dan niet door TELMA wordt aangeleverd (zie hiervoor de toestelvoorwaarden). TELMA levert redelijke inspanning om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Website, het Platform en de Games tijdens de voorziene gebruiksduur te garanderen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor enige onderbrekingen in de dienstverlening, ongeacht of deze te wijten zijn aan externe factoren dan wel aan haar eigen handelen/stilzitten.

11.2    Telma zal zich inspannen om maatregelen treffen om de veiligheid van de Website en het Platform te waarborgen naar best vermogen en eigen inzicht, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van de techniek. In geval van een aanval op de Website of het Platform, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website of het Platform, zal Telma alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website en/of Platform te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

 

12    Aansprakelijkheid

12.1    Telma kan nooit aansprakelijk worden gesteld of gehouden tot vrijwaring voor rechtstreekse of onrechtstreekse - en gevolgschade die ontstaat uit het gebruik van Website, het Platform en de Games. Telma is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan een daad van de Gebruiker of een derde. De aansprakelijkheid van Telma is in ieder geval per contractjaar beperkt tot het door Telma aan de Klant gefactureerde bedrag in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid en/of vrijwaring.

12.2    De Klant is aansprakelijk voor en vrijwaart Telma, haar verbonden ondernemingen, dochterondernemingen, agenten, directeurs, functionarissen, werknemers en elke volgende koper of gebruiker, volledig van en tegen elke directe, indirecte of gevolgschade, rechtszaak, claim, verlies , schade, letsel, kosten en/of uitgaven (met inbegrip van honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of veroorzaakt zijn door (i) enige handeling of nalatigheid van de Klant, zijn Gebruikers, zijn Spelbegeleiders, zijn werknemers, agenten, dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of onderaannemers onderhavig aan deze Overeenkomst; en / of (ii) elke potentiële of feitelijke claim dat het Materiaal of de Klantendata intellectuele-eigendomsrechten of licenties van een andere derde partij schendt.

 

13    Klantendata

13.1    Gebruik van klantgegevens - Tenzij bij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, zal Telma: (a) geen toegang nemen tot of Klantendata, verwerken of anderszins gebruiken dan nodig is om in het Platform te voorzien; en (b) niet opzettelijk derden toegang verlenen tot Klantendata, met inbegrip van, zonder beperking, andere Klanten van Telma, met uitzondering van onderaannemers die onderworpen zijn aan een redelijke geheimhoudingsovereenkomst en/of verwerkingsovereenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, kan Telma Klantendata bekendmaken zoals vereist door toepasselijk recht of een overheidsinstantie. Telma zal de Klant een snelle kennisgeving bezorgen van een dergelijke wettelijke of overheidsvraag en redelijkerwijs samen te werken met de Klant in elke poging om de Klantendata te beschermen, op kosten van de Klant.

13.2    Risico - De klant erkent en stemt ermee in dat het online hosten van Klantendata bepaalde risico’s inhoudt die niet (geheel) kunnen worden afgedekt, waaronder ongeoorloofde openbaarmaking en de Klant aanvaard deze risicos. Telma biedt geen garantie dat Klantendata niet zullen worden blootgesteld of openbaargemaakt door middel van fouten of de acties van derden.

13.3    Nauwkeurigheid - Telma zal geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens geüpload in het Platform door de Klant, met inbegrip van zonder beperking Klantendata en alle andere gegevens geüpload door Gebruikers.

13.4    Vernietiging - Telma kan Klantendata en andere gegevens van de Klant permanent wissen als de account van de Klant of Gebruiker delinquent, geschorst of beëindigd is gedurende dertig (30) dagen of meer.

13.5    Uitgesloten gegevens - De Klant garandeert dat de Klantendata geen uitgesloten gegevens zal bevatten, met name bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de gegevensbeschermingswetgeving ("Uitgesloten Gegevens"), en dat de Klant noch zijn Gebruikers deze Uitgesloten Gegevens zullen uploaden naar het Platform. De Klant erkent en stemt ermee in dat: (i) Telma niet aansprakelijk is voor enig verzuim om bescherming te bieden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de Uitgesloten Gegevens; en (ii) het Platform van de Telma is niet bedoeld voor het beheer of de bescherming van Uitgesloten Gegevens en kunnen geen adequate of wettelijk vereiste beveiliging bieden voor Uitgesloten Gegevens.

13.6    Geaggregeerde & anonieme gegevens. Onverminderd het bepaalde in dit artikel 13 kan Telma naar eigen goeddunken op enigerlei wijze geaggregeerde gegevens gebruiken, reproduceren, verkopen, bekendmaken of anderszins exploiteren. ("Geaggregeerde gegevens" betekent naar Klantendata met de volgende verwijderd: Persoonsgegevens van de Klant en van haar Gebruikers en Spelbegeleiders.)

 

14    Privacy & Gegevensbescherming

14.1    Privacyverklaring – Bij uitvoering van de Overeenkomst kan TELMA persoonsgegevens verwerken van de Klant, Gebruikers en Spelbegeleiders van de Klant. TELMA kan deze persoonsgegevens verwerken voor haar eigen doeleinden, als verwerkingsverantwoordelijke, in welk geval de Privacyverklaring van TELMA die beschikbaar is via www.telma.games/privacy van toepassing is op die verwerking. De Klant garandeert over voldoende rechtsgrond te beschikken om de persoonsgegevens door te geven en de betrokkenen deze informatie omtrent de verwerking te bezorgen inclusief verwijzing naar de Privacyverklaring.

14.2    Verwerkingsovereenkomst/DPA - De Partijen verbinden zich ertoe de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, waaronder zonder beperking Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (de “GDPR”) na te leven. Voor zover Telma in uitvoering van deze Overeenkomst, persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Klant is het mogelijk dat TELMA optreedt als verwerker, op deze verwerking is de Verwerkingsovereenkomst in Bijlage 2 van toepassing.

15Wijzigingen aan Overeenkomst

15.1    Telma heeft het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is Uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat U op de hoogte bent van de meest recente Overeenkomst. Na elke wijziging aan deze Overeenkomst zal de versie- en datumaanduiding van dit document worden bijgewerkt. Indien u na deze wijziging de Website, het Platform of de Games blijft gebruiken, geeft U daarmee aan dat U uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.

 

16    Varia

16.1    Telma kan kennisgevingen overeenkomstig deze Overeenkomst per e-mail versturen naar contactpunten van de Klant die door Klant worden verstrekt, en dergelijke berichten zullen geacht worden ontvangen 24 uren nadat zij worden verzonden. De Klant kan kennisgevingen op grond van deze Overeenkomst verzenden naar info@telma.games en dergelijke kennisgevingen zullen worden geacht ontvangen 72 uur nadat ze zijn verzonden.

16.2    TELMA beschikt over het recht om ten allen tijde de Overeenkomst met de Klant in haar geheel over te dragen aan een derde en zal desgevallend de Klant hiervan op de hoogte stellen, waarna TELMA ontslaan zal zijn van al haar rechten en plichten voortvloeiend uit deze Overeenkomst. De Klant kan de Overeenkomst, noch enige rechten of plichten voorvloeiend uit deze Overeenkomst waaronder Licenties, overdragen aan een derde, dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TELMA.

16.3    Indien een van de bepalingen van deze Disclaimer nietig zou worden verklaard door een bindende beslissing, dan zal dit geen enkel effect hebben op de overige bepalingen van deze Disclaimer. TELMA heeft het recht om zulke bepaling te vervangen door een andere bepaling die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft.

16.4    Het nalaten van TELMA om de strikte naleving van de bepalingen van deze Disclaimer op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

16.5    Afwijken van de bepalingen van deze Overeenkomst is slechts mogelijke indien dit schriftelijk wordt aanvaard door TELMA.

16.6    De informatie die op het Platform wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen individuele raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

 

17    Toepasselijk recht

17.1    Door de Website te bezoeken en daardoor deze Disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, stemt u ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de plaats van de zetel van TELMA valt.

 

Bijlage 1: Acceptable Use Policy (AUP)

 

Bij het spelen van de Games via het Platform is het verboden om:

 

Bijlage 2: Verwerkingsovereenkomst

 

De verwerkingsovereenkomst ("DPA") hierna uiteengezet, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormt een onderdeel van de Terms of Service ("Overeenkomst") tussen TELMA en de Klant en wordt hierbij opgenomen door verwijzing in de Overeenkomst, zonder de noodzaak van verdere actie.  Alle gekapitaliseerde termen uiteengezet hierin hebben de betekenis uit de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van het Overeenkomst en deze DPA, prevaleren de bepalingen van de DPA.

 

1      Definities en interpretatie

1.1       Tenzij anders bepaald, zullen de termen die in deze DPA worden gebruikt, het volgende betekenen:

1.1.1      “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerker”, “Persoonsgegevens”, “Betrokkene”, “Inbreuk op Persoonsgegevens”, “Verwerken/Verwerkt/Verwerking” zullen de betekenis hebben die is gedefinieerd in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

1.1.2      “DPA” betekent deze Verwerkingsovereenkomst en alle Appendices.

1.1.3      "Wetgeving inzake Gegevensbescherming" betekent Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

1.1.4      “Overeenkomst” betekent, indien toepasselijk, de overeenkomst tussen de Partijen en/of diens verbonden ondernemingen betreffende de Diensten.

1.1.5      “Diensten” betekent de diensten die door de Verwerker worden uitgevoerd zoals bepaald in en/of die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst.

1.1.6      “Sub-verwerker” betekent elke Verwerker (met inbegrip van elke derde, met uitsluiting van een werknemer van de Verwerker) aangeduid door of namens de Verwerker of diens Sub-verwerker om Persoonsgegevens te Verwerken namens de Verwerker in samenhang met de Overeenkomst.

 

2      Voorwerp van deze DPA

2.1       Voor zover TELMA, handelend als een Verwerker, Persoonsgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke Verwerkt ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke, handelend als een Verwerkingsverantwoordelijke, is deze DPA van toepassing op dergelijke Verwerking.

2.2       Deze DPA bepaalt het onderwerp en de duur van de Verwerking, de aard en doel(einden) van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en categorieën van Betrokkenen en de rechten en plichten van de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker met betrekking tot de verstrekking van de Diensten die worden uiteengezet in Appendix I (Details van de Verwerking).

 

3      Duur en beëindiging

3.1       De duur van de Verwerking wordt bepaald in de Overeenkomst.

3.2       Bij de beëindiging of het verstrijken van de DPA, of eerder indien de Verwerking van de Persoonsgegevens niet langer relevant is voor de verstrekking van de Diensten, zal de Verwerker, naar keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke, alle Persoonsgegevens wissen of teruggeven aan de Verwerkingsverantwoordelijke, en bestaande kopieën wissen tenzij een wet of verordening de opslag van de Persoonsgegevens vereist.

3.3       Onverminderd het voorgaande blijven artikelen 3, 4 & 5 van deze DPA gelden na de beëindiging van deze DPA.

 

4      Gegevensbescherming

4.1       Wanneer Persoonsgegevens door de Verwerker worden Verwerkt in samenhang met de uitvoering van de DPA, de Overeenkomst en de Diensten, moet de Verwerker de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming naleven en zal de Verwerker:

4.1.1      Instructies - de Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke zoals gegevens in deze DPA, tenzij de Verwerking vereist door de toepasselijke wetten en verordeningen waaraan de Verwerker is onderworpen. In dat geval stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijke voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;

4.1.2      Need-to-know - de Persoonsgegevens enkel verstrekken aan gemachtigde personen (waaronder werknemers, agenten, Sub-verwerkers en onderaannemers) op een “need-to-know” basis en ervoor zorgen dat personen die gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te Verwerken, zich hebben verbonden tot vertrouwelijkheid of onder een wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid vallen;

4.1.3      Maatregelen - gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico, waaronder minstens de maatregelen die voldoen aan de vereisten zoals beschikbaar via https://www.seriousurbangame.com/DPA/security. Het is de verantwoordelijkheid van de Verwerker om de genomen maatregelen af te stemmen en aan te passen aan de stand van de techniek. Dergelijke maatregelen kunnen door de Verwerker worden bijgewerkt, in overeenstemming met de beveiligingseisen. De Verwerkingsverantwoordelijke is als enige verantwoordelijk voor zijn eigen middelen om toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Diensten (bijvoorbeeld eigen PC, verbinding, …), evenals indien Verwerker gebruik dient te maken van de middelen ter beschikking gesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke en biedt gepaste maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen;

4.1.4      Sub-verwerkers – gebruik maken van Sub-verwerkers in overeenstemming met de algemene toelating van de Verwerkingsverantwoordelijke, die hierbij wordt gegeven. De (categorieën) Sub-verwerkers zijn beschikbaar via https://www.seriousurbangame.com/DPA/security. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke inlichten over geplande veranderingen op het vlak van de toevoeging of vervanging van Sub-verwerkers, waarbij hij de Verwerkingsverantwoordelijke de kans biedt om zich tegen dergelijke veranderingen te verzetten, gedurende een periode van tien (10) kalenderdagen, waarna dergelijke Sub-verwerkers geacht worden te zijn aanvaard. Sub-verwerkers die door de Verwerker zijn ingeschakeld voor de datum van de Overeenkomst, worden door de Verwerkingsverantwoordelijk geacht te zijn geaccepteerd. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen een nieuwe Sub-verwerker en dit bezwaar gegrond is op redelijke gronden, zal de Verwerker trachten het probleem op te lossen. Als de Verwerker het probleem redelijkerwijs niet kan oplossen, kan de DPA door de Verwerkingsverantwoordelijke worden beëindigd zoals bepaald in de DPA, waar de Diensten niet kunnen worden geleverd zonder het gebruik van een dergelijke Sub-verwerker. Wanneer de Verwerker een Sub-verwerker aanwerft om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren namens de Verwerkingsverantwoordelijke, worden gelijkwaardige gegevensbeschermingsverplichtingen als bepaald in deze DPA opgelegd aan deze Sub-verwerker. Indien deze Sub-verwerker zijn verplichtingen krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming niet naleeft, blijft de Verwerker volledig aansprakelijk ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke;

4.1.5      Assistentie - rekening houdend met de aard van de Verwerking, de Verwerkingsverantwoordelijke bijstaan met gepaste technische en organisatorische maatregelen, voor zover dat mogelijk is, voor het nakomen van de verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke om te voldoen aan verzoeken om de rechten van de Betrokkene uit te oefenen, onverminderd het recht van Verwerker om de Verwerkingsverantwoordelijke alle redelijke kosten voor dergelijke hulp in rekening te brengen. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn in kennis stellen van elk wettelijk bindend verzoek om Persoonsgegevens door een Betrokkene en de Verwerkingsverantwoordelijke daarin bijstaan;

4.1.6      Samenwerking - de Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijze bijstaan bij het voldoen aan de verplichtingen inzake: de beveiliging van de Verwerking, de melding van Inbreuken op Persoonsgegevens en gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadplegingen, rekening houdend met de aard van de Verwerking en de informatie die de Verwerker ter beschikking heeft, onverminderd het recht van Verwerker om de Verwerkingsverantwoordelijke alle redelijke kosten voor dergelijke hulp in rekening te brengen;

4.1.7      Inbreuk in verband met Persoonsgegevens - de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Een dergelijke kennisgeving zal de volgende informatie bevatten: (i)  de aard van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen en Persoonsgegevensregisters in kwestie; (ii)  de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; (iii)  de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; (iv)  de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan. Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt. Deze verplichting om een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens te melden of erop te reageren, wordt niet en zal niet worden opgevat als een erkenning door Verwerker van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens;

4.1.8      Informatieplicht & Audit - de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in deze DPA neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen, onder volgende voorwaarden: De Verwerkingsverantwoordelijke moet een audit schriftelijk en met voorafgaande kennisgeving van dertig (30) werkdagen aanvragen en erkende auditeurs voor eigen rekening instrueren om een dergelijke audit uit te voeren in volgende gevallen:

a)             eenmaal per twaalf (12) maanden op voorwaarde dat dergelijke audits geen onredelijke impact hebben voor de reguliere werkzaamheden van de Verwerker en niet onverenigbaar blijken te zijn met de toepasselijke wetgeving of met de instructies van een bevoegde autoriteit;

b)             wanneer een audit redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht vanwege oprechte zorgen met betrekking tot de naleving door de Verwerker van deze DPA;

c)             wanneer een bevoegde toezichthoudende autoriteit dit vereist krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving;

d)             wanneer een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens zich heeft voorgedaan bij de Verwerker.

17.1.1   De Verwerkingsverantwoordelijke dient de Verwerker onmiddellijk op de hoogte te stellen van informatie over geconstateerde niet-naleving tijdens een audit of bij beoordeling van de verstrekte informatie. De Verwerkingsverantwoordelijke gaat ermee akkoord dat Verwerker een ontwerp van het auditrapport ter beoordeling toe zal sturen ter nazicht. De Verwerker is gerechtigd wijzigingsvoorstellen en commentaren aan te brengen in dit ontwerpdocument, voordat de Verwerkingsverantwoordelijke de definitieve versie vaststelt;

4.1.9      de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie een inbreuk vormt op de Wetgeving inzake Gegevensbescherming;

4.2       Doorgifte - Persoonsgegevens Verwerkt in het kader van deze DPA kunnen worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke, waar Verwerker ervoor zorgt dat er passende waarborgen zijn voor een dergelijke doorgifte. De Verwerkingsverantwoordelijke machtigt Verwerker hierbij om standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SCC's) in de zin van artikel 46(2)(c) en (d) GDPR te sluiten in naam en voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de duidelijkheid is in dat geval de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevensexporteur (zoals gedefinieerd in de SCC's) en is de Verwerker of zijn Sub-verwerker de gegevensimporteur (zoals gedefinieerd in de SCC's).

4.3       Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke – De Verwerkingsverantwoordelijke staat zelf in voor de naleving van zijn verplichtingen krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving en enige andere toepasselijke wetgeving, de Verwerker zal niet aansprakelijk worden gehouden voor overtredingen van de Verwerkingsverantwoordelijke, ook in het geval waar de Verwerker gebruikt maakt van systemen van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de Diensten.

 

5      Aansprakelijkheid

5.1       De Verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade die door Verwerking is veroorzaakt wanneer bij de Verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot Verwerkers gerichte verplichtingen van de Gegevensbeschermingswetgeving en deze DPA. Verwerker wordt van aansprakelijkheid vrijgesteld indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

Appendix I: Details van de Verwerking

 1. De duur van de Verwerking

De duur van de Verwerking wordt bepaald in deze DPA.

 1. Het onderwerp van de Verwerking

Het onderwerp van de Verwerking wordt bepaald in deze DPA en heeft betrekking op de Diensten.

 1. De types van te Verwerken Persoonsgegevens en categorieën van Betrokkenen waarop Persoonsgegevens betrekking hebben

Volgende types van Persoonsgegevens, van volgende categorieën van Betrokkenen kunnen worden verwerkt door Verwerker in het kader van de Diensten:

 

 1. De aard en het doel van de Verwerking

De bovenvermelde Persoonsgegevens m.b.t. bovenvermelde Betrokkenen worden louter verwerkt met oog op de uitvoering van de Diensten, zoals bepaald in de Overeenkomst.

Appendix II: Beveiligingseisen

Verwerker streeft ernaar, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en risico's, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die voldoen aan volgende vereisten:

Organisatorische vereisten

 

Technische vereisten

 

Bijlage III: Sub-verwerkers

Sub-verwerker

Doeleinde

Locatie

Developers

platform/database management/ systeembeheerder

België

[ew32]

Algemene support diensten

België

 

Freelance Spelbegeleiders van TELMA

Spelbegeleidingsdiensten

Nederland, België, Zweden

Combell

Hosting

België

 

Bijlage 3: Voorwaarden Spelbegeleiders

 

Personen moeten minstens aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen worden beschouwd als Spelbegeleiders:

 

Bijlage 4: Game Creatie voorwaarden

 

 1. Enkel Spelbegeleiders kunnen Games creëren, indien ze ‘core training’ hebben genoten van Telma of haar toegelaten partners.
 2. Er bestaan 3 soorten Game creatie:
  1. Lokalisering van een bestaande Game;
  2. Creatie van game op basis van een bestaande Game-structuur, zoals bepaald door Telma;
  3. Creatie van een volledige nieuwe Game;
 3. Alvorens aanvang te nemen met de creatie van een Game zullen deze Spelbegeleiders TELMA onmiddellijk inlichten. Vervolgens moeten volgende cocreatie stappen worden doorlopen:
  1. LearningLab: In dit labo leggen we de nadruk op de inhoud van de game. Wat weten de deelnemers al over het thema, wat willen ze leren?
  2. GameLab: In dit labo leggen we de nadruk op de inhoud van de game. Wat weten de deelnemers al over het thema, wat willen ze leren?
  3. TestLab: We verzamelen de game-elementen uit het GamingLab en zetten deze op ons SUG-platform. De doelgroep speelt de Game en geeft feedback.
 4. De volledige Game wordt in exclusieve licentie gegeven aan TELMA, zoals bepaald in artikel 12. Ingeval van lokalisering en creatie van een Game op basis van een bestaande Game-structuur, worden de afgeleide werken geheel en automatisch eigendom van TELMA. De Klant zal het nodige doen om dit recht van TELMA te vrijwaren.
 5. De Klant beschikt niet over het recht om voor de Game creatie gebruik te maken van onderaannemers andere dan Spelbegeleiders, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van TELMA.
 6. Onverminderd het voorgaande zal de Klant onder de voorwaarden zoals hierin bepaald, overeenkomsten met derden kunnen afsluiten voor zover deze derden worden opgenomen in een gecreëerde Game (bv. als locatie). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat volgende bepalingen van deze Overeenkomst onverkort worden door deze derde worden nageleefd: artikel 7 (Intellectuele eigendomsrechten & Feedback) & artikel 10 (Vertrouwelijkheid).
 7. Deze Spelbegeleiders mogen deze Games gebruiken binnen hun eigen Klanten-organisatie ten behoeve van hun Gebruikers, mits aanschaf van Licenties.
 8. De Game kan worden vrijgeven voor aanschaf van Licenties door derden, ingeval aan volgende voorwaarden is voldaan:
  1. Begeleiders een GameMaster Training hebben genoten en beschikken over een certificatie als GameMasters door de aangewezen (Cor-Trainers/ Distributeurs) door TELMA.
  2. Kwaliteitscheck door TELMA;